Bezoekers Kunstmarkten Inschrijving standhouder Foto gallery Video presentatie Over MD

Voorwaarden voor deelname;

1. De kunstmarkten vinden plaats op de in de agenda aangegeven marktdata.

2. U kunt zich inschrijven met het digitale formulier via deze website.

3. We accepteren geen gedeelde kramen. Deelname is enkel mogelijk met eigen werk.

Niet toegestaan zijn voor de handel bestemde serieproducten.

4. Beoordeling van uw werk is onderdeel van de selectieprocedure.

De beoordelingscommissie kijkt naar kwaliteit en diversiteit.

5. De organisatie behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen deelname te

weigeren. Wij garanderen in principe geen exclusiviteit maar proberen wel een zo

breed mogelijk aanbod te selecteren. Bij selectie wordt naast het assortiment

ook rekening gehouden met de volgorde van aanmelding.

7. U ontvangt 3 weken voor aanvang van de kunstmarkt de factuur.

8. Deelname is pas definitief als het verschuldigde bedrag tijdig per bank is voldaan.

9. Uw inschrijving is pas definitief na  ontvangst van het inschrijfgeld.

Dit moet uiterlijk 1 week voor de kunstmarkt zijn overgemaakt hebben op de rekening

van Midden Drenthe Organisaties, nummer 2818440 onder vermelding van uw

inschrijfnaam (naam contactpersoon).

10. Annulering dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Bij annulering later dan 1 week

voor aanvang van de kunstmarkt vindt geen restitutie plaats. De organisatie is niet

verplicht het deelnamebedrag te retourneren bij onvrede van de deelnemer.

11. Het inrichten van de kraam vindt plaats tussen 9.00 en 10.30 uur.

12. De ingeschreven deelnemer dient zelf aanwezig te zijn in de kraam en mag alleen eigen kunst voor verkoop aanbieden.

13. U mag de kraam niet ontruimen vóór het einde van de kunstmarkt. Uiterlijk een uur na

afloop van de kunstmarkt moet uw kraam ontruimd zijn en de plaats schoon achtergelaten.

14. Bij calamiteiten moet u gehoor geven aan de aanwijzingen van de organisatoren en/of de hulpverleners.

15. Het bestuur van de kunstmarkt is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw eigendommen voor, tijdens of na de kunstmarkt.

16. Bij bijzondere omstandigheden kan het bestuur besluiten om de kunstmarkt voortijdig te annuleren. Het Team van de organisatie MD-

Organisaties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten en/of gederfde inkomsten.

17 Deelnemer neemt op eigen risico deel aan kunstmarkt; de organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies,

schade of omzetderving door wat voor omstandigheid dan ook. De organisatie behoudt zich het recht voor om de locatie te wijzigen. De

deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar. De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei

schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.

18. Daar waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist het Team van de organisatie MD-Organisaties.